Paziņojums par kustāmās mantas pārdošanu par brīvu cenu

SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par brīvu cenu pārdod apaļkoksni (malku), daudzums – 99.493 m3. Atrašanās vieta – Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads. Apaļkoksnes (malkas) brīvā cena 48,00 EUR (četrdesmit astoņi eiro 00 centi) par 1m3, pašizvešana.

Pieteikums Nolikuma pielikumā Nr.2 jāiesniedz līdz 2023.gada 26.jūnijam plkst. 10:00.

Apaļkoksni (malku) var apskatīt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” teritorijā, Skolas ielā 9, Aknīstē, Jēkabpils novadā, iepriekš sazinoties pa tālruni 26457960 (valdes locekle Lāsma Prande).

Apaļkoksnes (malkas) pārdošanas par brīvu cenu nolikums

Saņemtie un veiktie ziedojumi

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos, EUR 2021., 2022.g.

Zvērināta revidenta neauditēts 6 mēnešu finanšu pārskats

SIA “Aknīstes VSAC” Statūti 19.05.2023

SIA “Aknīstes VSAC” Risku pārvaldības politika

SIA “Aknīstes VSAC” Risku karte

Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par 2023.g.1.cet.

Aknīstes VSAC Vidējā termiņa darbības stratēģija 2023.- 2025.

Amatu un likmju saraksts 2023.gadā

Ziņojums (atskaite) par 2022.gadu

Zvērinātu revidentu nepārbaudīts PZA uz 31.03.2022.

Zvērinātu revidentu nepārbaudīts PZA uz 30.06.2022.

Zvērinātu revidentu nepārbaudīts PZA uz 30.09.2022.

Zvērināta revidenta nepārbaudīts PZA uz 31.12.2022.

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000002, kura galvenais mērķis ir uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes novadā – nodrošinot personām ar pārvietošanās traucējumiem iespēju nokļūt līdz medicīnas vai rehabilitācijas iestādei. Projekta kopējās izmaksas 39 586,78 EUR, no tiem publiskais finansējums 27 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 12 586,78 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Publicēts 02.07.2022.

Paziņojums par kustāmās mantas pārdošanu par brīvu cenu

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” par brīvu cenu pārdod automašīnu VW  TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs FB – 2017, krāsa- dzeltena, sarkana, izlaiduma gads -1998., 2,5 litru benzīna dzinējs, atrašanās vieta – Skolas iela 9, Aknīste, Jēkabpils novads. Automašīnas brīvā cena 280.00 euro.
Pieteikums  Nolikuma Pielikumā Nr.1 jāiesniedz līdz 2022.gada 25.februārim plkst. 16.00.
Samaksa par Kustamo mantu  pircējam  jāveic  5 (piecu)  darba dienu  laika  no rēķina izrakstīšanas, veicot bezskaidras naudas norēķinu  uz  rēķinā  noradīto kontu.
Ar automašīnu var iepazīties SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā” darba dienās no 8.00 līdz 16.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 26457960.

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs kustāmās mantas – automašīnas VW  TRANSPORTER pārdošanas par brīvu cenu nolikums

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” 2017.-2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetā, EUR

Pretkorupcijas pasākumu plāns SIA “Aknīstes VSAC” 2022.-2025.gads

Amatu un likmju saraksts 2022

Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2022.gads

Iepirkumu komisijas nolikums

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

SIA Aknīstes VSAC peļņas vai zaudējumu aprēķins otrajā ceturksnī

SIA Aknīstes VSAC peļņas vai zaudējumu aprēķins pirmajā ceturksnī

Ziņojums (atskaite) par finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā

SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs”
2020.gadā izmaksātās dividendes pašvaldībai un veiktie maksājumi valsts un pašvaldību budžetos

Finanšu rādītāji Aknīstes_VSAC

Valdes locekles profesionālā darba pieredze, izglītība, amati

Statūti

SIA “Aknīstes VSAC” Organizatoriskā  struktūrshēma

Valdes reglaments

Ziedojumu kārtība

Atalgojuma politika

Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas tiesību izsoles kārtība 2021.gads

Pretkorupcijas pasākumi par 2021.gadu 

Pasākumu  plāns

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 6.rīcība „Draudzīga un atbalstoša dzīves vide” projekts – „Specializētā autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”, projekta Nr. 16-05-AL24-A019.2203-000002, kura galvenais mērķis ir uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes novadā – nodrošinot personām ar pārvietošanās traucējumiem iespēju nokļūt līdz medicīnas vai rehabilitācijas iestādei. Projekta kopējās izmaksas 39 586,78 EUR, no tiem publiskais finansējums 27 000,00 EUR, attiecināmās izmaksas 30 000,00 EUR, pašvaldības finansējums 12 586,78 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Publicēts 28.07.2021.