Svarīgi iedzīvotājiem

Šī ir sadaļa ar nosaukumu “Svarīgi iedzīvotājiem”, kurai ir viena apakšsadaļa ar nosaukumu “Vides piejamībaspiest un skatīt šeit

Sadaļas “Svarīgi iedzīvotājiem” informāciju lasīt zemāk:

Vīzija

SIA „Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” – sadarbībā ar vietējiem, reģionāliem un nacionāliem partneriem – sniedz pieprasītus, kvalitatīvus un izmaksu ziņā klientiem pieejamus, sociālās aprūpes pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Misija

Nodrošināt kvalitatīvus veselības un sociālās aprūpes un veselības veicināšanas pakalpojumus Aknīstes pilsētas un Aknīstes pagasta, Jēkabpils novada un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Visiem iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejas kvalitatīviem veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.

Ilgstoša sociālā aprūpe

Pakalpojumu mērķis:

 •  Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.
 • Nodrošināt personu ar invaliditāti cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un invaliditātes seku mazināšanu, nodrošinot klienta vajadzībām atbilstošus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Uzdevumi:

 • nodrošināt SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrā” dzīvojošām personām kvalitatīvu sociālo aprūpi un sadzīves apstākļus, atbilstoši viņu vajadzībām un veselības stāvoklim;
 • īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus;
 • īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti,
 • nodrošina sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;
 • nodrošina šo personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;
 • centra administrācija veic privāttiesiskus darījumus , kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai.

Centrs īsteno Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības likumā u.c. normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus . Darbs organizēts uz to, lai veiktu pasākumus, ko prasa LR MK 3. jūnija 2003. gadā noteikumi Nr.291 un citi normatīvie akti.
Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un Ministru kabineta Noteikumi Nr.946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.
Ja pacienta stāvokli ārstniecības persona novērtēs kā smagu, kam nepieciešama hospitalizācija, tiks izsaukta neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigāde, lai pacientu nogādātu attiecīgā līmeņa slimnīcā. Ņemot vērā, ka Aknīstes NMP brigāde fiziski atrodas netālu no uzņēmuma, hospitalizācijas process norit ārkārtīgi ātri un efektīvi.

Īslaicīgās uzturēšanās pakalpojums

Mērķis

 1. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgu sociālās aprūpes gultas pakalpojumu, iekļaujot diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā.
 2. Pakalpojuma uzdevums ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem.

Uzdevumi:

 1. Institūcijā Pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemtas pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, (izņemot personas ar garīga rakstura traucējumiem) no 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma, kurām nepieciešams pakalpojums Institūcijā, ja šīm personām uzturēšanās Institūcijā nav kontrindicēta saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
 2. Īslaicīga sociālā aprūpe – tiek nodrošināta diennakts sociālā aprūpe un veselības aprūpe minimālā apjomā personām, kurām:
  1. Nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu;
  2. Ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības un/vai citu iemeslu dēļ;
  3. Funkcionālo traucējumu dēļ nevar pašas sevi aprūpēt.
  4. Pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 3. Institūcija sniedz Pakalpojumu personām, slēdzot par to līgumu.

 

Kur saņemt medicīnisko palīdzību jebkuram Latvijas iedzīvotājam?

1. Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un hronisku slimību saasinājuma gadījumos, iedzīvotāji var vērsties:
1) PIE ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM
2) ĀRPUS ĢIMENES ĀRSTA DARBA LAIKA:

 • zvanīt uz ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVO TĀLRUNI: 66016001 (vairāk info: Nacionālsia Veselības dienests – spiest šeit )
 • vērsties pie DEŽŪRĀRSTIEM
 • doties uz STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS PUNKTIEM
 • vērsties SLIMNĪCU UZŅEMŠANAS NODAĻĀS

2. Dzīvībai kritiskos gadījumos jāzvana Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienestam – 113!
Uzzini, kādos gadījumos saukt ātro palīdzību – noskaties informatīvu video (Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienesta mājaslapā – spied šeit).
3. Lai ambulatori saņemtu konsultācijas pie speciālistiem, veiktu diagnostiskos izmeklējumus vai saņemtu citus ambulatorus veselības aprūpes pakalpojumus, iedzīvotāji var vērsties AMBULATORĀS ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDĒS – spiest šeit
4. Lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumus slimnīcā, iedzīvotāji var vērsties ārstniecības iestādēs, kurās tiek nodrošināta valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES STACIONĀRĀ – SLIMNĪCĀ – spiest šeit.
5. Informācijai: konsultācijas par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem var saņemt pa bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234 (darbdienās no 08:30 – 17:00)

Visa augstāk minētā informācija lasāma:
Nacionālā Veselības dienesta mājas lapā: www.vmnvd.gov.lv
Neatliekamās Medicīniskās Palīdzības dienesta mājas lapā: www.nmpd.gov.lv

Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums. 
Bez nosūtījuma pacients var vērsties pie šādiem speciālistiem:

 • pie psihiatra, ja pacients slimo ar psihisku slimību;
 • pie narkologa, ja pacients slimo ar alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarību;
 • pie pneimonologa, ja pacients slimo ar tuberkulozi;
 • pie dermatovenerologa, ja pacients slimo ar seksuāli transmisīvajām slimībām;
 • pie endokrinologa, ja pacients slimo ar cukura diabētu;
 • pie onkologa, ja pacients slimo ar onkoloģisku slimību;
 • pie infektologa, ja pacients slimo ar humānā imūndeficīta vīrusa infekciju;
 • pie ginekologa;
 • pie oftalmologa;
 • pie bērnu ķirurga;
 • pie pediatra.